Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2.rész

2014.10.05

 IV. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS MUNKATERV

 
-         Az iskola pedagógiai programja a Köznevelési törvény 26. §. És a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai alapján készíti el. A nevelőtestület fogadja el, alapján az intézményvezető és a fenntartó hagyja jóvá.
-          Nyilvánosságra kell hozni.
 
 
MUNKATERV
 
Az iskola az éves munkatervét a tanév rendjére vonatkozó közlemény alapján lehet meghatározni.
Ezek az alábbiak:
-         tanítási szünetek
-         ünnepélyek rendje
-         szülői értekezlete, fogadóórák
-         iskolanapok programja
-         egyéb rendezvények
 
 
A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések
 
A pedagógiai program érvényességi ideje:
Az iskola első ízben 1998. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját a pedagógiai program alapján – a helyi tanterv kivételével.
A pedagógiai program helyi tantervét 1998. szeptember 01. napjától az első és a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben vezeti be.
A tapasztalatokat folyamatosan kell értékelni. A nevelőtestületnek a pedagógiai program teljes-minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését el kell végezni, szükség esetén, módosítani vagy új pedagógiai programot kell bevezetni.
 
 
 
V. AZ ISKOLA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE
 
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskola nevelő-oktató munka egészét.
Megszervezéséért az iskola igazgatója felelős. Ezen túlmenően minden felelős beosztású dolgozó felelős a maga területén. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit az ellenőrzési terv tartalmazza, melyet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzés célja, alapelve:
Segítse elő, hogy a nevelés-oktatás célkitűzései minél teljesebben valósuljanak meg.
A tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon a pedagógusokon.
Segítse a szakmai gazdálkodási feladatok legészszerűbb ellátását, a belső rendet, a tulajdon védelmét.
Időben fedje fel a hiányosságokat, szabálytalanságokat. Legyen a fegyelmezett munka eszköze. Jó munka esetén legyen megerősítő, pozitív motivációjú.
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi területet ellenőrizheti. Ellenőrizhet ez igazgatóhelyettes, a feladatmegosztás alapján.
A munkaközösség vezetők a szakterületükön az igazgatót tájékoztatva.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleteken összegezni, értékelni kell.
 
Az ellenőrzés formái:
-         óralátogatás
-         foglalkozások ellenőrzése
-         beszámoltatás
-         eredményvizsgálatok, mérések
-         helyszíni ellenőrzés
-         tanulói dokumentumok vizsgálata /témazárók, dolgozatok, munkafüzetek /
-         igazgatói utasítások, szabályzatok kiadása és ezek betartásának ellenőrzése
-         munkaköri leírásokban foglaltak ellenőrzése
 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei:
-         az intézményvezető osztja szét a teljesítményértékelés /többletfeladat, versenyeztetés, tanórán kívüli plusz feladatok/ alapján az alkalmazottak között
-         meghatározott időre/költségvetési évre/, havi rendszerességgel kerül kifizetésre
-         a kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja
 
 
VI. A TANULÓK FELVÉTELE ÉS MENTESÍTÉSE
 
Köznevelési törvény 22. §. 23.§
-         A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint kell eljárni.
-         Az első osztályos tanulók felvételéről az óvoda szakértői véleménye alapján az igazgató dönt.
Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél –az egyedi körülmények mérlegelésével- az igazgató dönt.
 
Felvételi elvek:
 
l. osztályba:
Adott naptári évben a 6. életévét május 31-ig betöltse, vagy a szülő kérésére, aki december 31-ig tölti be.
 
Beiratkozásnál bemutatni:
 
-         a gyermek személyazonosítására alkalmas, gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
-         a gyermek felvételét javasló szakvéleményt /ha nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolja, a nevelési tanácsadó szakvéleményét
-         szükség esetén a szakértői bizottság véleményét
 
Felsőbb évfolyamra:
 
l. tanuló anyakönyvi kivonatát
2.az elvégzett évfolyamokról tanúsító bizonyítványt
3.előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot kell kérni.
 
VII.       A MULASZTÁS IGAZOLÁSA
 
A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. A távolmaradást igazolni kell.
-         Az iskola minden távollétet köteles dokumentálni. /Szabályozás: Házirend /
 
 
VIII.    A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK
  Házirend tartalmazza
Fegyelmi eljárás a 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló tv. 58.§
3. 4. és 5. pontja szerint folytatható le.
 
 
IX. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA
 
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében biztosítani kell a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
-  fogászat,
-  belgyógyászati vizsgálat, szemészet
-  hallásvizsgálat
-  a tanulók fizikai állapotának mérését
-  a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
-  a tanulóknak a körzeti védőnő által higiéniai – tisztasági szűrővizsgálatát
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
Az iskola egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő, valamint a fogorvos közösen látják el.
 
 
X. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
 
Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a rendezvények időpontját és szervezési felelősét a tanév helyi rendje tartalmazza.
 
Az iskolai hagyományok:
-         Elsősök fogadása
-         Mikulás ünnep
-         Karácsonyi ünnepély
-         Farsangi karnevál
-         Gyermekalkotásokból kiállítás
-         Házi bajnokságok
-         Házi tanulmányi versenyek ,
-         Szavaló- és prózamondó verseny
-         Hauser-nap
-         Gyermeknapi program
-         Ballagási ünnepség/bolond ballagás/
-         Gyermektábor
-         Városi és országosan meghirdetett versenyek, vetélkedők,
-         A nemzeti ünnepek:
-         október 23.
-         március l5.
-         Megemlékezések
-         Aktuális évfordulók
 
 
 
XI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
 
Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Ezen feladatát megoszthatja, átadhatja – a kapcsolat jellegétől függően- az igazgató helyettesnek és más személynek is eseti vagy állandó megbízás alapján.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenntartójával, az iskolákkal, alapítvány kuratóriumával, SZM-mel, Intézményi Tanáccsal, valamint patronáló, szponzoráló cégekkel, más jogi személyekkel.
 
KÜLSŐ KAPCSOLATOK /részletezés /
 
Az iskola megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatójának állandó kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
-    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete
-    Helyi önkormányzattal
-         Tankerületi Szakértői Bizottság, Ajka
-         Az iskolát támogató alapítvány kuratóriuma
-         Egyházak képviselőivel
-         Közművelődési intézményekkel
-         Gyermekjóléti Szolgálattal
-         Pedagógiai szakszolgálattal
-         Pedagógiai szakmai szolgálattal
 
Az egyes intézményekkel, szervezetekkel a folyamatos kapcsolatot tartó nevelőkkel, az iskolai éves munkaterve rögzíti.
 
A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn a községben működő egészségügyi szolgálattal, ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
 
A tanuló veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi gyámügyi előadóval, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.
 
A Köznevelési törvény 39.§ /4/ bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet
 
 
XII.        ALÁÍRÁSI- ÉS PECSÉTHASZNÁLATI JOGKÖR
 
Az intézmény nevében aláírási joga az igazgatónak van. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével az igazgató egymaga ír alá.
Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá.
Saját területükön aláírási joguk van az igazgatóhelyettesnek, iskolatitkárnak /pl.: iskolalátogatási igazolás, /diákigazolvány /, gyermek- és ifjúságvédelem körében keletkező iratoknak /.
 
Pecsétet az igazgató, a helyettes az iskolatitkár és esetenként megbízott személyek használhatnak:
bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítésére az osztályfőnökök.
Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.
Használaton kívül el kell zárni.
 
 
 
 
Az intézményben használatos bélyegzők és lenyomatai:
 
Hosszú bélyegző: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános          Iskola
Úrkút
Rákóczi u. 42.
8409
 
Körbélyegző:  Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Úrkút
 
 
XIII. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén intézményi védő-óvó előírások:
 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan:
 
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv rendelkezéseit.
A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
 
Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
 
A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:
-         az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat
-         a rendkívüli esemény /baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb / bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét
-         a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban
 
Tanulmányi kirándulások
Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt
Rendkívüli események után
A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
 
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tornaórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
 
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A tanulók aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek a balesetvédelmi oktatáson. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kel győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
 
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat/testnevelés, fizika, kémia, technika/ és a gyakorlati oktatást végző nevelők baleset-megelőzési feladatait  részletesen a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.
 
Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések /szemlék / keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe vont dolgozókat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.
 
Rendkívüli esemény /tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb./ esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó terv előírásai szerint kell végezni.
 
A tűzriadó tervben meg kell határozni:
-         a rendkívüli esemény jelzésének módját
-         a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,
-         a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit /kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek-rendőrség, tűzoltóság értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése
-         az építmények alaprajzát /menekülési útvonalakkal, vízszerzési helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival.
 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
 
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:
-         a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia
-         a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást tőle telhető módon meg kell szüntetni
-         minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az iskola igazgatójának.
 
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:
-         a tanulóbalesete az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani.
-         elektronikus formában is el kell küldeni.
-         A 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.
-         a jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak / kiskorú esetén a szülőnek /. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
-         A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
-         Az iskola igény esetén biztosítja az és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
-         Az iskolai nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.
Tanári ügyeletet biztosítunk:
·        Tanulmányi és egyéb versenyre kísérés időtartamára,
·        Igény szerint a tanítás megkezdése előtt legkorábban 715-től (zsófiai tanulók és úrkútiak egyaránt),
·        A menzás tanulók számára az iskola és az ebédlő-ami az alsó óvoda épületében található- közti útszakaszra, valamint az étkezés idejére. Amennyiben van tanuló, akit délutáni foglalkozásra/napközi, tanulószoba, szakkör/ vissza kell kísérni, akkor a visszaút időtartamára is. Ezt az időt a kísérő nevelő neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe beszámítjuk.
 
Teendők rendkívüli események idején:
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutáskor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
·        Haladéktalanul értesíti
o   az érintett hatóságokat
o   fenntartót,
o   szülőket
·        Megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek, tanulók védelmét, biztonságát szolgálják.
 
 
 
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
-         földrengés
-         bombariadó
-         tűz
-          egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó nehezítő körülmény.
 
-         Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény:
-         kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt
 
 
XIV. TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
 
Az iskola tankönyvellátásának megszervezéséért az igazgató a felelős, amely a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján történik.
 
Az iskola igazgatója a tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri az intézményi tanács véleményét, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár, amely felett tankönyv, illetve segédkönyv kiválasztását nem javasolja a pedagógusoknak.
A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és az intézményi tanács véleményének figyelembevételével a szakmai munkaközösségek illetve szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. A szülők osztályra bontva megkapják a rendelhető tankönyvek listáját, melyen bejelölik az igényüket, ezt aláírásukkal igazolják.
 
 
Az ingyenes tankönyvek kezelésének szabályzata
Az ingyenes tankönyvellátás
A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes tan­könyvellátásban részesüljön.
Az iskola tanulói között végzett igényfelmérés ismeretében az igényjogosultságot igazoló dokumentumok alapján, az iskolai tankönyv támogatási szabályok figyelembevételével az igazgató dönt a jogosultságról és a tankönyv biztosításának formájáról.
A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
Iskolánkban nem működik könyvtár. A 2013/2014-es tanévtől az ingyenes tankönyvellátás az iskolai tankönyvtáron keresztül történő kölcsönzéssel valósul meg. Ettől a tanévtől az első osztályosok, majd felmenő rendszerben a többi, soron következő évfolyam ingyen kapja a tankönyveket. Ők a tankönyvrendeléskor a térítésmentes tanulók körébe tartoznak. A tankönyvcsomagokat úgy állítjuk össze, hogy évfolyamonként minden tanuló azonos tankönyvet kapjon kölcsön, illetőleg vásároljon meg.
A kölcsönzött tankönyvek esetében a szülő nem tarthat igényt arra, hogy a tanköny­veket gyermeke ingyenesen tulajdonba kapja.
A kölcsönzött tartós tankönyv addig az időpontig maradhat a tanuló­nál, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból osztályozó, vagy pótvizsgát tesz.
Különben a tartós tankönyveket a tanév végén a tanítóknak, illetve szaktanároknak kell leadni a tankönyvfelelősnek.
A tanuló köteles a kölcsönzött tankönyv el­vesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
Igénybejelentés, a jogosultság igazolása, a rászorultsági alapon ingyenes tankönyvben részesülők esetében
A tanuló, illetve a szülő az iskolában - a család szociális vagy anyagi helyze­tétől függően - ingyenes tankönyvellátást igényelhet. Az igénylést minden év június 10-ig az erre rendszeresített igénylő­lapon kell benyújtani. Az igénybejelentő lapot, valamint az ingyenesség feltételeiről szóló tájékoztatást a diákok – legalább 15 nappal a benyújtási határidő előtt – megkapják.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló, illetve a szülő igazolja a jogosultságot az alábbiak szerint:
·        tartósan beteg (szakorvos igazolja),
·        sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
-         mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
-         pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
·        három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pót­lék igazolja),
·        nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított csalá­di pótlék igazolja),
·        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja).
Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell
-         tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg -, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében,
-         sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 47.§-ban foglaltakat kell alkalmazni.
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munka­hellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is, a jogosult nevének egyértelmű feltüntetésével.
Az igénylőlap benyúj­tásával egyidejűleg be kell nyújtani a normatív kedvezményre való jogosultsá­got igazoló iratot vagy annak fénymásolatát. A benyújtás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. Ellenőrzés során a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.
A határidő jogvesztő. Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat határidőre nem juttatja el az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.
Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be (pl. iskolaváltás), az iskola a meglévő tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt.
A tankönyvek kölcsönzése
Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló számára biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, amikor az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt.
Amelyik tantárgy tanulását befejezik az adott tanév végén, a tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a tantárgyat taníró pedagógusnak.
 
 
 
A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés
 
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább 4 évig használható állapotban legyen.
Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén.
Ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak az érvényes tankönyvjegyzéken szereplő vételár amortizációnak megfelelő hányadát kell kifizetnie. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.
A térítés mértéke ennek megfelelően:
·        az első tanév végére legfeljebb 100%-os,
·        a második tanév legfeljebb 75%-os,
·        a harmadik tanév végére legfeljebb 50%-os lehet,
·        a negyedik tanév végére 25%-os
 Meg kell téríteni a tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos rongálás esetén. A kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, egyedileg kell meghatározni. Ha a tanuló kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, a következő tanévben az iskolai könyvtárból nem kaphat ingyenesen tankönyvet, illetve tanulói jogviszonya megszűnésekor a könyvek kifizetésére kötelezhető.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a tartós tankönyvállományból kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni.
XV. AZ SZMSZ MELLÉKLETEI
1. Iratkezelési szabályzat 
Ezen felüli mellékletek:
·        a dolgozók munkaköri leírása,
·        munkavédelmi szabályzat,
·        tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv
·        munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályzata
·        vezetékes telefonhasználattal kapcsolatos szabályzat
XVI. Munkaköri leírás minta
 
Munkaköri leírás
 
 
 
Név:
Anyja neve:
 Szül hely, idő:
Munkakör megnevezése:
Munkavégzés helye:
 Közvetlen felettese:
Helyettesítője:
Köteles:
Alapvető feladatok
Munkaideje:
 
 
munkavállaló                                                      intézményvezető 
XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.     A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a köznevelési törvény által meghatározott közösségek véleményezésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
 
2.     Az intézmény további szabályzatai
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket, így a belső ellenőrzés szabályozását, az ügyviteli és iratkezelés rendjét önálló szabályzatok tartalmazzák, melyek a jelen SZMSZ változása nélkül is módosíthatók.
Az elektronikus úton előállított dokumentumokról a felhasználó számítógépen biztonsági mentések készülnek. A szervereken tárolt adatokról a mentést rendszeresen el kell végezni.
Az adathordozók megőrzési idejét, selejtezési eljárásának módját intézményünk Iratkezelési szabályzata tartalmazza.
3.     Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény dokumentumai az emeletes iskola felső folyosóján az igazgatói és gazdasági iroda előtt lévő polcon került elhelyezésre. A szülők és a tanulók szabadon hozzáférhetnek. Ezen kívül
az iskola honlapján: www.urkutiskola.hu                  
A szülők, tanulók az iskola dokumentumairól /Pedagógiai Program, Minőségirányító Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend/ az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettestől – akadályoztatásuk esetén az SZMSZ mellékletében szereplő megbízott munkaközösség vezetőktől  az iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.